Toutes les photos de Le Goût du riz au thé vert

GALERIE
Carlotta Films / Shochiku Films Ltd.
GALERIE
Carlotta Films / Shochiku Films Ltd.
GALERIE
Carlotta Films / Shochiku Films Ltd.
GALERIE
Carlotta Films / Shochiku Films Ltd.
GALERIE
Carlotta Films / Shochiku Films Ltd.
AFFICHE
Carlotta Films / Shôchiku Films
GALERIE
Carlotta Films / Shochiku Films Ltd.
GALERIE
Carlotta Films / Shochiku Films Ltd.
AFFICHE
Carlotta Films / Shôchiku Films
GALERIE
Carlotta Films / Shochiku Films Ltd.
GALERIE
Carlotta Films / Shochiku Films Ltd.
GALERIE
GALERIE
GALERIE
GALERIE
GALERIE
AFFICHE
GALERIE
GALERIE
AFFICHE
GALERIE
GALERIE

Koji Tsuruta (Non-chan), Chishû Ryû (Sadao Hirayama ), Shin Saburi (Mokichi)

Koji Tsuruta (Non-chan), Chishû Ryû (Sadao Hirayama ), Shin Saburi (Mokichi)

Michiyo Kogure (Taeko Satake), Keiko Tsushima (Setsuko Yamauchi), Chikage Awashima (Aya Amamiya)

Michiyo Kogure (Taeko Satake), Keiko Tsushima (Setsuko Yamauchi), Chikage Awashima (Aya Amamiya)

Koji Tsuruta (Non-chan), Chishû Ryû (Sadao Hirayama ), Shin Saburi (Mokichi)

Koji Tsuruta (Non-chan), Chishû Ryû (Sadao Hirayama ), Shin Saburi (Mokichi)

Michiyo Kogure (Taeko Satake), Keiko Tsushima (Setsuko Yamauchi), Chikage Awashima (Aya Amamiya)

Michiyo Kogure (Taeko Satake), Keiko Tsushima (Setsuko Yamauchi), Chikage Awashima (Aya Amamiya)

Koji Tsuruta (Non-chan), Chishû Ryû (Sadao Hirayama ), Shin Saburi (Mokichi)

Koji Tsuruta (Non-chan), Chishû Ryû (Sadao Hirayama ), Shin Saburi (Mokichi)

Rétrospective Ozu en 10 films, Affiche : Le goût du riz au thé vert

Rétrospective Ozu en 10 films, Affiche : Le goût du riz au thé vert

Michiyo Kogure (Taeko Satake), Keiko Tsushima (Setsuko Yamauchi), Chikage Awashima (Aya Amamiya)

Michiyo Kogure (Taeko Satake), Keiko Tsushima (Setsuko Yamauchi), Chikage Awashima (Aya Amamiya)

Koji Tsuruta (Non-chan), Chishû Ryû (Sadao Hirayama ), Shin Saburi (Mokichi)

Koji Tsuruta (Non-chan), Chishû Ryû (Sadao Hirayama ), Shin Saburi (Mokichi)

Rétrospective Ozu en 10 films, Affiche : Le goût du riz au thé vert

Rétrospective Ozu en 10 films, Affiche : Le goût du riz au thé vert

Michiyo Kogure (Taeko Satake), Keiko Tsushima (Setsuko Yamauchi), Chikage Awashima (Aya Amamiya)

Michiyo Kogure (Taeko Satake), Keiko Tsushima (Setsuko Yamauchi), Chikage Awashima (Aya Amamiya)

Koji Tsuruta (Non-chan), Chishû Ryû (Sadao Hirayama ), Shin Saburi (Mokichi)

Koji Tsuruta (Non-chan), Chishû Ryû (Sadao Hirayama ), Shin Saburi (Mokichi)